W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

XML

Treść

Uchwała Nr VIII.140.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój


u c h w a l a

 

  • 1. Nadać Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  • 2. Uchylić Uchwałę Rady Miasta NR.III.18.2013 z dnia 28 lutego 2013 z późniejszymi zmianami w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
  • 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

   Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda

                                                                                    

 

                          

 

Załącznik do uchwały Nr VIII.140.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 czerwca 2022 r.

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU


Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
3) Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój zwane dalej Organizatorem.
§ 3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną nabytą z chwilą wpisu do tego rejestru.

§ 4. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.
§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.


Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych społeczności Miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych korzystając z zasobów innych bibliotek,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i instrukcyjno-metodycznej,
5) prowadzenie działań popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ośrodkami informacji naukowej,
7) współdziałanie z innymi bibliotekami, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,
8) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych technologii.
§ 9. Biblioteka może podejmować inne zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych ogółu społeczeństwa.


Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§  10. 1. Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
3. Dyrektor wydaje regulaminy i instrukcje.

§ 12. Biblioteka jest pracodawcą dla pracowników w niej zatrudnionych. Dyrektor wykonuje wobec pracowników w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.
§ 13. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Biblioteka Główna z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 1a

2) Filia nr 1 i Mediateka z siedzibą przy ul. Opolskiej 1B;
3) Filia nr 2 z siedzibą przy ul. Witczaka 3a;
4) Filia nr 4 z siedzibą przy ul. Turystycznej 12;
5) Filia nr 5 z siedzibą przy ul. Jasnej 1a;
6) Filia nr 6 z siedzibą przy ul. Prof. R. Ranoszka 103;
7) Filia nr 7 z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 101;
8) Filia nr 8-Szpital z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 7;
9) Filia nr 9 z siedzibą przy ul. A. Wodeckiego 2;
10) Filia nr 10 z siedzibą przy ul. Reja 6;
11) Filia nr 14 z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14;
12) Filia nr 16 z siedzibą przy ul. Marusarzówny 29.
3. Biblioteka Główna prowadzi w pełnym zakresie działalność określoną w § 7, § 8 i § 9. W ramach jej organizacji funkcjonują działy działalności merytorycznej, obsługi finansowej i administracyjno-gospodarczej.
4. Filie prowadzą wyłącznie działalność merytoryczną Biblioteki opisaną w § 8 i § 9 z wyłączeniem działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i instrukcyjno-metodycznej.


Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BIBLIOTEKI

§ 14. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) dotacje podmiotowe od Organizatora na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) dotacje celowe od Organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) dotacje celowe od Organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,
4) przychody z prowadzonej działalności podstawowej,
5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6) przychody ze sprzedaży składników majątkowych,
7) przychody z działalności gospodarczej,
8) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
9 ) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych.


Rozdział 5.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA

§ 15. 1. Biblioteka może, w granicach określonych przepisami prawa, prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, usług oraz handlu.
2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Biblioteki, a środki uzyskane z jej prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie realizacji zadań statutowych.


 
Rozdział 6.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. 1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki